Regulamin – Polskie Produkty

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu Polskie Produkty, dostępnego przez oficjalną aplikacją mobilną: „Polskie Produkty” opublikowaną przez „CodeAlpha” na platformach Google Play i Apple AppStore.

Treść Regulaminu w sposób wyłączny określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, Administratora i Właściciela serwisu, prowadzącego serwis Polskie Produkty.

Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) CodeAlpha – oznacza firmę CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536, NIP: 5242911908, KRS: 0000877627;
b) Serwis Polskie Produkty – oznacza serwis dostępny przez aplikację mobilną „Polskie Produkty” udostępnianą na platformie Google Play i Apple AppStore od producenta-autora aplikacji „CodeAlpha”; właścicielem Serwisu Polskie Produkty jest firma CodeAlpha sp. z o.o.;
c) Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która: po akceptacji niniejszego Regulaminu i zainstalowaniu aplikacji „Polskie Produkty” może korzystać z Serwisu Polskie Produkty.
d) Administrator – oznacza osobę naznaczoną przez CodeAlpha, która w szczególności zapewnia wsparcie techniczne dla Użytkowników Serwisu Polskie Produkty oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Serwisu Polskie Produkty. Administrator również jest osobą, która moderuje zgłoszenia i poprawki Użytkowników dotyczące informacji znajdujących się na łamach Serwisu Polskie Produkty. Podstawowym sposobem kontaktu z Administratorem Serwisu Polskie Produktyjest adres biuro @ codealpha.pl (należy usunąć spacje).
e) Właściciel – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Polskie Produkty, którym jest firma CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536. 

§ 3
Informacje dotyczące Serwisu Polskie Produkty

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu Polskie Produktyjest umożliwienie Użytkownikom serwisu na dodanie opinii dotyczących produktów, które ich interesują, poprzez dodawanie komentarzy lub wykorzystywanie innego rodzaju sposobów wyrażania opinii (między innymi, lecz nie ograniczając się do: oznaczania gwiazdkami; polubieniami; dodając zdjęcia; dodając nagranie wideo; dodając lub biorąc udział w rankingu; dodając lub biorąc udział w ankiecie; głosowaniu – w tym na punkty negatywne i pozytywne; wyrażaniu dezaprobaty; porównywaniu produktów i ofert). Definiowanie opiniowanego produktu odbywa się przez skan lub wprowadzenie kodu kreskowego przez Użytkownika aplikacji Polskie Produkty na urządzeniu Użytkownika.


2. Za pośrednictwem Serwisu Polskie Produkty świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników lub Partnerów Biznesowych związane z przedmiotami Serwisu Polskie Produkty. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właściciel posiada wyłączne prawo do świadczenia usług oferowanych przez Serwis Polskie Produkty i zastrzega sobie możliwość wprowadzania w nich zmian wprowadzania nowych usług lub ich wycofaniem.

4. Uczestnictwo w Serwisie Polskie Produkty jest nieodpłatne. Właściciel zastrzega sobie możliwość do zmiany tego stanu rzeczy oraz zakresu usług, włącznie z całkowitym ich wycofaniem.

5. Zbiór danych tworzący Serwis Polskie Produkty, w tym kontent wytworzony przez Użytkowników i przesłany do Serwisu Polskie Produkty podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) jest firma CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536.

6. Aby skorzystać z Serwisu Polskie Produkty, niezbędne jest posiadanie zaktualizowanych urządzeń pozwalających na bezpieczne korzystanie z aplikacji i internetu. Zalecane jest aktualizowanie systemów operacyjnych aby zapewnić zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Serwis Polskie Produkty używa ciasteczek (Polskie Produkty). Korzystanie z Serwisu Polskie Produkty łączy się z akceptacją Polityki Prywatności, która znajduje się pod adresem https://codealpha.pl/polityka-prywatnosci-polskie-produkty

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik posiada możliwość dobrowolnego korzystania z Serwisu Polskie Produkty przez oficjalną aplikację „Polskie Produkty” opublikowaną przez „CodeAlpha” na platformie internetowej Google Play lub Apple AppStore.

2. Użytkownik posiada możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter oraz do innych kanałów kontaktów marketingowo-sprzedażowych Serwisu Polskie Produkty. Niektóre z tych możliwości wymagają podania danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, choć niezbędne do obsłużenia poszczególnych funkcjonalności.

3. Użytkownik posiada możliwość kontaktowania się z Administratorem Serwisu Polskie Produkty poprzez dobrowolne korzystanie z formularzy kontaktowych, dobrowolne zgłaszanie chęci na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, nawiązanie kontaktu pocztą elektroniczną lub innymi drogami nawiązania komunikacji, bądź dobrowolne zgłaszanie poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu Polskie Produkty.

Podczas zgłaszania poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu Polskie Produkty Użytkownik będzie proszony o dobrowolną weryfikację autentyczności zgłoszonych danych poprzez wysłanie potwierdzenia. Potwierdzeniem może być np. zdjęcie ukazujące dane.

Administrator Serwisu Polskie Produkty zweryfikuje autentyczność zgłoszonych danych i przy pozytywnej weryfikacji opublikuje zaktualizowane dane w Serwisie Polskie Produkty.

4. Użytkownik ma obowiązek podawać prawdziwe dane oraz nie dokonywać czynności mające na celu wprowadzanie w błąd Administratora, Właściciela, Partnerów Biznesowych, Użytkowników oraz innych osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z usług Serwisu Polskie Produkty. Użytkownik nie może dokonywać czynności mających na celu uszkodzenie Serwisu Polskie Produkty, wyszukiwaniu luk w zabezpieczeniu, informowaniu o takich osób trzecich, upublicznianiu takich informacji oraz wykorzystywaniu w jakimkolwiek celu.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), każdy Użytkownik posiada uprawienia wobec danych Użytkownika, ich przetwarzania przez nas i Partnerów Biznesowych. Jeżeli Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, Użytkownik może ją w każdej chwili wycofać.

  • a) Użytkownik ma prawo żądania dostępu danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez CodeAlpha.
    b) Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych przez Serwis Polskie Produktydostępne są pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

6. Korzystając z Serwisu Polskie Produkty Użytkownik deklaruje, że jest pełnoletnią osobą. Korzystanie z Serwisu Polskie Produkty przez osoby niepełnoletnie jest zabronione.

7. Zamieszczanie bądź dostarczanie do Serwisu Polskie Produkty przez Użytkownika treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione.

8. Korzystając z Serwisu Polskie Produkty, jako osoba pełnoletnia, Użytkownik jest świadomy możliwości kontaktu z treściami przeznaczonymi dla dorosłych, m.in. tematyką alkoholu, tytoniu, itp.

9.Korzystając z Serwisu Polskie Produkty, jako osoba pełnoletnia, Użytkownik jest świadomy możliwości kontaktu z treściami które mogą wywołać skrajne emocje. W takich sytuacjach Użytkownik jest proszony o kontakt z Administratorem Sewisu Polskie Produkty w celu potencjalnej moderacji.

§ 5
Prawa i obowiązki Serwisu Polskie Produkty

1. Zdjęcia, pliki, teksty i inne formy przekazywania informacji przekazywane przez Użytkownika do Serwisu Polskie Produkty będą moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu Polskie Produkty, a jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa lub treść Regulaminu, Administrator może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu Polskie Produkty bez poprzedniego poinformowania Użytkownika.

2. CodeAlpha ma prawo pobierać, przetwarzać i przechowywać dane statystyczne dotyczące Użytkowników, ich urządzeń, technologii z której korzystają Użytkownicy. Szczegółowy opis danych, włącznie z polityką przetwarzania danych osobowych jest opisany w Polityce Prywatności pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

3. CodeAlpha ma prawo usunąć dowolną część Serwisu Polskie Produkty bez podawania przyczyny.

4. Prawo Administratora do moderacji treści przekazywanych przez Użytkownika nie oznacza całkowitej moderacji. Oznacza to, że niektóre treści mogą być niezauważone i w konsekwencji, widoczne dla Użytkownika mimo możliwości moderacji Administratora. Dotyczy to szczególnie treści przekazywanych przez innych Użytkowników.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Polskie Produkty. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Serwisu Polskie Produkty: lp.ofniypelks@olleh lub w formie pisemnej na adres siedziby CodeAlpha, ul. Kołowa 4/9, 03-536 Warszawa.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Reklamacje składane do Serwisu Polskie Produkty, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu Polskie Produkty nie będą rozpatrywane. CodeAlpha nie ma wówczas obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi.

§ 7
Dane osobowe; Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest CodeAplha, wskazana § 2 pkt. A, powyżej.

2. CodeAlpha przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. CodeAlpha przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu Polskie Produkty, dostępnego pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

4. Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 8
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu Polskie Produkty, wyglądu aplikacji mobilnej „Polskie Produkty” i treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie CodeAlpha.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu Polskie Produkty, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody CodeAlpha, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

3. Poprzez dodawanie lub przekazywanie plików graficznych do serwisu Polskie Produkty, Użytkownik deklaruje, że posiada wszelkie należyte prawa do rozpowszechniania plików, w szczególności w celu publikacji na Serwisie Polskie Produkty.

4. Poprzez dodawanie lub przekazywanie plików graficznych do Serwisu Polskie Produkty, Użytkownik zezwala dla CodeAlpha nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, posługiwanie się, modyfikację, obróbkę lub sprzedaż plików graficznych przekazanych do Serwisu Polskie Produkty.

§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2021.

2. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie Polskie Produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlony zostanie link i zaproszenie do zapoznania się z nowym Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości.” oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Serwisem Polskie Produkty na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę CodeAlpha. 

CODEALPHA Sp. z o. o
ul. Kołowa 4/9
03-536 Warszawa

tel: 507 756 376

email: biuro@codealpha.pl

Usługi

© 2023 CodeAlpha